Chi tiết

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Một trong các mục tiêu của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nhgiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” là Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) bảo đảm quản lý 100% sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Tổ chức xây dựng, bổ sung sửa đổi TCVN, QCVN theo quy hoạch, kế hoạch. Phổ biến TCVN, QCVN; hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn cơ sở.

Ngày 20/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT công bố Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn về chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini (QCVN 02:2017/BCT).

QCVN 02:2017/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, vận chuyển, nạp, sử dụng chai LPG mini và các tổ chức. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tin liên quan:

Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG bằng thép (sau đây gọi là chai chứa LPG hoặc chai) là chai chứa LPG nạp lại được có dung tích chứa không lớn hơn 150 L được chế tạo bằng thép hàn; việc công bố hợp quy  không áp dụng đối với các chai chứa LPG sử dụng cho bếp gas xách tay

Về yêu cầu kỹ thuật đã được quy định rõ tại  QCVN 04:2013/BCT, sản phẩm phải trải qua các quy trình đánh giá theo quy định, có thể lựa chọn phương thức đánh giá là 1 trong các phương thức sau:

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Sau đó, sản phẩm phải được công bố hợp quy và dán nhãn hợp quy – tem CR theo  Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Các chai chứa LPG sản xuất trong nước, nhập khẩu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 phải thực hiện Công bố hợp quy chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng và gắn dấu hợp quy, tính từ thời điểm áp dụng  đến nay đã lâu cho nên các đơn vị cần lưu ý thực hiện đúng quy định.

Văn phòng NSCL

Tin mới