Chi tiết

Kết quả khảo sát số lượng các chứng chỉ ISO tại Việt Nam của tổ chức ISO

Việc khảo sát chứng chỉ ISO là một hoạt động thường niên nhằm đánh giá số lượng chứng chỉ hợp lệ theo hệ thống quản lý của tổ chức ISO. Kết quả khảo sát được tổ chức ISO cập nhật dựa trên thông tin của các tổ chức chứng nhận về số lượng chứng chỉ hợp lệ đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Các kết quả

Kết quả khảo sát cho thấy 10 tiêu chuẩn ISO với số lượng chứng chỉ thay đổi trong hai năm 2016 và 2017 trên toàn thế giới.

Nguồn: www.iso.org

Năm 2017, số lượng chứng chỉ ISO 9001 giảm, và giảm tương ứng 4% tổng số chứng chỉ. Trong đó, các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đều có xu hướng này. Số lượng chứng chỉ ISO 9001 của Việt Nam giảm từ 5160 chứng chỉ xuống chỉ còn 3897 chứng chỉ.

Khảo sát cũng cho thấy tại Việt Nam, các hệ thống quản lý phổ biến nhất tương ứng với các tiêu chuẩn là ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; ISO 22000; ISO 27001 và ISO 50001.

Kết quả tại Việt Nam

Số lượng chứng chỉ được cấp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam được thống kê dưới đây (tuy nhiên, tổ chức ISO mới chỉ có số liệu đến năm 2017, chưa có số liệu của năm 2018 và 2019).

Tổng số chứng chỉ các hệ thống quản lý được cấp năm 2015 tại Việt Nam trong năm 2015 là 5899 chứng chỉ, tăng 17,8% so vớinăm 2014. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các chứng chỉ được cấp là ISO 9001 với 4148 chứng chỉ, chiếm tỷ trọng 70,3%, tiếp theo là ISO 14001 với 903 chứng chỉ, chiếm tỷ trọng 20,31% và ISO 22000 với 395 chứng chỉ, chiếm tỷ trọng 6,7%.

Năm 2015 là năm tăng trưởng thần kỳ của số lượng chứng chỉ ISO 50001 và xu hướng gia tăng thu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm gần đây, mức độ quan tâm về quản trị năng lượng tại các doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, thì có thể dự đoán số chứng nhận ISO 50001 sẽ tăng trong năm 2018 và 2019.

Tương tự, chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO 27001) lại giảm đáng kể khi so năm 2017 với năm 2014. Tuy nhiên, với xu hướng phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong thời đại hiện nay, số lượng các chứng chỉ thuộc lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong các năm 2018 và 2019.

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới