Chi tiết

Khóa đào tạo “Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM giải pháp giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất

Sáng ngày 16/5/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam mở khóa đào tạo “Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM giải pháp giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng.

Thông qua việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, Doanh nghiệp có thể quản lý tốt hơn và tối ưu hóa các nguồn lực; có được các kiến thức về việc áp dụng TPM để giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

​Tham gia khóa đào tạo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi; ông Nguyễn Ngọc Thi, Giám đốc Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh tại Đà Nẵng và hơn 60 học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày, từ ngày 16/5/2019 đến 17/5/2019, các học viên được Giám đốc Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh tại Đà Nẵng giới thiệu các nội dung cơ bản về TPM, khái niệm về OEE, cách phân loại các tổn thất liên quan đến thiết bị, các phương pháp xác định, giải quyết tình huống thực hành tính và đo lường OEE; khai quát các trụ cột của TPM và hướng dẫn thực hiện trụ cột AM và hoạch định triển khai TPM và AM; các công cụ hỗ trợ để thực hiện trụ cột AM và chia sẻ tình huống thực tế triển khai TPM tại các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh.

Đây là khóa đào tạo thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ngãi

Tin mới