Quy chuẩn Việt Nam

STT Số hiệu Ban hành Tên văn bản Tải
1 QCVN 12:2016/BKHCN 25/03/2016

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế (Ban hành theo Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2016)

2 QCVN 11:2015/BKHCN 30/12/2015

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế (Ban hành theo Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2015)

3 QCVN 07:2012/BCT 12/06/2012

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện (Ban hành theo Thông tư số16/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012)

4 QCVN 06:2012/BCT 17/07/2013

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013)

5 QCVN 05:2012/BCT 22/06/2015

Quy chuẩn  kỹ thuật Quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015)

6 QCVN 03:2015/BCT 22/06/2015

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kíp nổ đốt số 8 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015)

7 QCVN 03:2014/BCT 15/12/2014

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu (Ban hành theo Thông tư số 51/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014)

8 QCVN 03:2013/BCT 17/07/2013

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013)

9 QCVN 02:2013/BCT 17/07/2013

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013)

10 QCVN10:2015/BCT 11/12/2015

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2015)

11 QCVN 1:2015/BKHCN 11/11/2015

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (Ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015)

12 QCVN 8-2:2011/BYT 13/01/2011

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (Ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011)

13 QCVN 8:2012/BKHCN 12/04/2012

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (Ban hành theo Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012)

14 QCVN 7:2011/BKHCN 22/09/2011

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép cốt bê tông (Ban hành theo Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011)

15 QCVN 5-2:2010/BYT 02/06/2010

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các sản phẩm sữa dạng bột (Ban hành theo Thông tư số 31/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010)

16 QCVN 52:2013/BTNMT 25/10/2013

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép (Ban hành theo Thông tư số32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013)

17 QCVN 51:2013/BTNMT 25/10/2013

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép (Ban hành theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013)

18 QCVN 5-1:2010/BYT 02/06/2010

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các sản phẩm sữa dạng lỏng (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010)

19 QCVN 4-23:2011/BYT 13/01/2011

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo bọt (Ban hành theo Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011)

20 QCVN 4-22:2011/BYT 13/01/2011

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa (Ban hành theo Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011)