Chi tiết

CMMI có phải là một tiêu chuẩn như ISO không?

Sự khác biệt cơ bản giữa CMMI và ISO là về khái niệm. CMMI là một mô hình quy trình, trong khi ISO lại là một tiêu chuẩn đánh giá.

Mô hình năng lực trưởng thành tích hợp – Capability Maturity Model Integration (CMMI), được phát triển tại Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm của Mỹ (Viện SEI – nay đổi thành Viện CMMI), là mô hình nâng cấp của mô hình CMM trước đây, quyết định mức độ trưởng thành chuyên sâu của các hệ thống phần mềm.

ISO là một tập hợp các tiêu chuẩn quản lý chất lượng được phát triển và duy trì bởi Tổ Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISO). Chẳng hạn như ISO 9001 liên quan đến các tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng, trong khi đó ISO 14001 lại liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường. Các thông số kỹ thuật của ISO thay đổi theo thời gian.

CMMI là một tập hợp “các phương pháp thực thi tốt nhất – best practices” bắt nguồn từ những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành và liên quan đến các sản phẩm kỹ thuật và phát triển phần mềm. Các doanh nghiệp có thể đạt được CMMI từ mức độ 1 đến 5 tùy thuộc vào mức độ tuân thủ của các lĩnh vực hoạt động với các vùng quy trình theo yêu cầu của CMMI.

ISO là một công cụ đánh giá cấp chứng chỉ cho các doanh nghiệp có quy trình phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra.

Về phạm vi, CMMI chỉ được áp dụng và mở rộng cho các doanh nghiệp phát triển hệ thống phần mềm chuyên sâu. Trong khi đó ISO linh hoạt hơn và có thể áp dụng cho tất cả các ngành sản xuất. CMMI tập trung chuyên biệt vào kỹ thuật và các quy trình quản lý dự án trong khi trọng tâm của ISO thường chung chung cho tất cả các ngành.

Tin mới