Quyết định thông tư

STT Số hiệu Ban hành Tên văn bản Tải
1 53/QĐ-BCT 08/01/2018

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

2 105/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Nghị định quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

3 1144/QĐ-UBND 28/06/2016

Quyết định phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2016-2020”

4 2319/QĐ-BCT 09/06/2016

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.

5 837/QĐ-UBND 22/03/2016

Quyết định ban hành “Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 – 2020”

6 225/QĐ-UBND 04/02/2016

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020”

7 57/2015/TT-BCT 31/12/2015

Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

8 2032/QĐ-UBND 27/04/2015

Quyết định phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

9 1720/QĐ-UBND 27/08/2014

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020”.

10 1480/QĐ-UBND 11/07/2014

Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp tên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

11 628/QĐ-UBND 14/05/2014

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Cao Bằng” đến năm 2020.

12 2799/QĐ-UBND 06/05/2014

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”.

13 176/QĐ-UBND 17/01/2014

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 –  2020”.

14 1908/QĐ-UBND 21/10/2013

Quyết định phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”.

15 1860/QĐ-UBND 25/09/2013

Quyết định phê duyệt “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng đến năm 2020”

16 331/QĐ-UBND 19/03/2013

Quyết định phê duyệt “Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020”

17 28/2012/TT-BKHCN 12/12/2012

Thông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

18 1341/QĐ-UBND 29/05/2012

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020”

19 604/QĐ-TTg 25/05/2012

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

20 1478/QĐ-UBND 22/05/2012

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”.