Quyết định thông tư

STT Số hiệu Ban hành Tên văn bản Tải
21 225/QĐ-TTg 22/02/2012

Quyết định phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

22 2129/QĐ-UBND 20/09/2011

Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020”

23 1041/QĐ-TTg 01/07/2011

Quyết định phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

24 6374/QĐ-UBND 27/12/2010

Quyết định phê duyệt “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2020”

25 712/QĐ-TTg 21/05/2010

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

26 89/2006/NĐ-CP 30/08/2006

Nghị định về nhãn hàng hóa