Tài liệu

STT Tài liệu Tác giả Tải
41 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Các vấn đề đặt ra hôm nay và giải pháp PGS. TS. Nguyễn Đình Tài
42 Giáo trình Quản trị sản xuất TS. Nguyễn Thị Minh An
43 Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức ATTP cho người SXKD thực phẩm bao gói sẵn Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế
44 Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (Cho người trực tiếp sản xuất và chế biến thực phẩm) Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế
45 Hướng dẫn Thực hành tốt 5S trong sản xuất P&Q Solutions Co., Ltd
46 Biểu mẫu theo dõi năng suất sản xuất ISO Việt Nam
47 Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp Vinamain.com
48 Hướng dẫn chung về các điều kiện Thực hành Sản xuất tốt (GMP) trong các cơ sở sản xuất thực phẩm ISO Việt Nam
49 Bài giảng Thực hành tốt 5S Công ty TNHH Tư vấn ECO
50 Giới thiệu Quản trị tinh gọn – Lean Nguyễn Đình Tuấn
51 Bảng câu hỏi đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 P&Q Solutions Co., Ltd
52 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Các yêu cầu Topman biên dịch
53 Báo cáo Thực trạng và Giải pháp Nâng cao NSLĐ của Việt Nam – 2016 Tổng cục Thống kê
54 JIT và Sản xuất tinh gọn TS. Đinh Bá Hùng Anh
55 Bảo trì năng suất toàn diện TPM PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn
56 Một số mẹo đánh giá nội bộ ISO 9001 P&Q Solutions Co., Ltd
57 Tiêu chí đánh giá Thực hành tốt 5S Trung tâm năng suất Việt Nam
58 Giáo trình ISO 9001:2015 Trung tâm Kỹ thuật TĐC TPHCM
59 Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi ISO 9001:2015 P&Q Solutions Co., Ltd
60 Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến – Phần 2 Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam