Chi tiết

Khảo sát số lượng chứng chỉ tiêu chuẩn ISO đã cấp tại Việt Nam theo ngành

Định kỳ hàng năm, Ủy ban tiêu chuẩn ISO đều thực hiện khảo sát về số lượng chứng chỉ hợp lệ theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO trên toàn thế giới. Số liệu khảo sát được cung cấp từ các công ty, các tổ chức chứng nhận ISO được công nhận. Kết quả khảo sát cung cấp số lượng các chứng chỉ Hệ thống quản lý ISO (như ISO 9001, ISO 14001…) đã được cấp theo từng quốc gia, từng ngành/lĩnh vực sản phẩm.

Bảng dưới đây hiển thị tổng số giấy chứng nhận ISO hợp lệ theo từng Hệ thống quản lý được khảo sát tính đến tháng 12 năm 2018 tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, 3 Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 & Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 được cấp giấy chứng nhận nhiều nhất. Số lượng giấy chứng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động ISO 45001:2018 được cấp ít hơn do mới chuyển đổi & thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Một số con số khảo sát về 2 hệ thống ISO phổ biến nhất ISO 9001 và ISO 14001 theo từng ngành sản xuất, dịch vụ được trình bày dưới đây

12 ngành có số chứng nhận ISO 9001 cao nhất, chiếm 79,7% số chứng chỉ

5 ngành có số chứng nhận ISO 9001 thấp nhất

12 ngành có số chứng nhận ISO 14001 cao nhất, chiếm 80% tổng số chứng nhận

5 ngành có số chứng nhận ISO 14001 thấp nhất

Văn phòng NSCL

Tin mới