Chi tiết

Liên đoàn lao động Việt Nam phát động phong trào nâng cao năng suất lao động năm 2019

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 – 28.7.2019) và khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII CĐVN (nhiệm kỳ 2018 – 2023) vào cuộc sống.

Kết quả thi đua phải thể hiện bằng công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể

Chương trình thi đua năm 2019 “Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN” do đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – ký có chủ đề “Công trình, phần việc CĐ – Chào mừng 90 năm CĐVN đồng hành cùng đất nước”.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của chương trình thi đua năm 2019 là giáo dục lịch sử truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN trong tình hình mới. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của cán bộ,đoàn viên, CNVCLĐ cùng với các cấp chính quyền khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với tinh thần quyết tâm cao, tạo bước đột phá về nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo đúng tiến độ, tuyệt đối an toàn; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu,chỉ tiêu của tổ chức CĐ đặt ra và chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Thông qua các phong trào thi đua, các cấp CĐ phải có chính sách và biện pháp thực hiện quyết liệt hơn nữa chương trình công tác năm, tập trung đưa Nghị quyết Đại hội XII CĐVN vào cuộc sống, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách,vấn đề mới, phức tạp; phấn đấu là năm có sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức và hoạt động CĐ. Gắn phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Kết quả của các đợt thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với các ngành, địa phương, đơn vị.

Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp

Một trong những nội dung của thi đua là triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng. Các cấp CĐ chủ động xây dựng kế hoạch thi đua năm 2019, chào mừng 90 năm thành lập CĐVN, bám sát các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, trước hết phải đổi mới về tư duy và cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 9 nhóm chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ tổng quát mà Đại hội XII đã xác định. Tổ chức các phong trào thi đua phải phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ.

Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tham mưu, phục vụ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; động viên cán bộ, công chức viên chức (CCVC) lao động, phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hoá, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị năm 2019; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ CCVC trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, CCVC nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ, phong trào thi đua tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Các cấp CĐ bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng đơn vị, doanh nghiệp ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019.

Trong toàn hệ thống CĐ, phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ”, động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ các cấp và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Triển khai các phong trào thi đua phải gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thựchiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TƯLĐTT, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Gắn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp lý, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “CĐVN đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Đổi mới mạnh mẽ việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Nội dung tổ chức phong trào thi đua theo hướng: Bám vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm năm, có chủ đề (dễ nhớ, dễ thực hiện), nội dung thiết thực, chống hình thức; có kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kịp thời. Chỉ phát động và triển khai các phong trào thi đua khi xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu,đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức phong trào và kết quả đạt được. Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tham gia phong trào thi đua cần được cấp có thẩm quyền xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, đúng đối tượng, đúng thành tích. Xây dựng, cụ thể hóa, lượng hóa các chỉ tiêu thi đua để đánh giá, tôn vinh khen thưởng chính xác, tạo động lực thực sự trong phong trào thi đua.

Nguồn: Báo lao động

Tin mới