Chi tiết

Mục tiêu mới của Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Phần 1)

Giai đoạn 2021-2030, Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa hướng tới nhiều mục tiêu mới. Cụ thể, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm của toàn ngành công nghiệp phấn đấu đạt mức 7,5%, trong đó tốc độ tăng năng suất của các ngành công nghiệp ưu tiên cao hơn 12%…

Giai đoạn 2012-2020: 99% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả của các mô hình điểm

Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp do Bộ Công Thương (Dự án) chủ trì thực hiện theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”. Đây là một trong 9 Dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Trong giai đoạn 2012-2020, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng:

Điển hình như: 468 mô hình điểm được xây dựng sau 10 năm triển khai Dự án thuộc 08 ngành chủ lực theo Quyết định 604; 62 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN), 71 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được hoàn thành xây dựng, triển khai xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025 với mục tiêu bao quát và điều tiết đầy đủ các hoạt động của ngành Công Thương; 55 cuộc hội thảo, 91 khóa tập huấn đã được tổ chức.

Cùng với đó, 66 đơn vị tư vấn tham gia triển khai các nhiệm vụ của Dự án trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là đơn vị/doanh nghiệp tư vấn về cải tiến năng suất chất lượng; 15 Phòng thử nghiệm được hỗ trợ xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017; 1 Phòng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng về giấy thuộc Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã được đầu tư trang thiết bị có khả năng thử nghiệm nhiều chỉ tiêu kỹ thuật đặc thù của các sản phẩm mới.

Ngoài ra, hàng ngàn tin bài tuyên truyền nhằm lan tỏa tinh thần cải tiến năng suất chất lượng trong toàn ngành Công Thương và những lĩnh vực khác của đời sống. 219 bản tin chuyên đề; 94 chương trình, phim. 32 tài liệu hướng dẫn. 189 báo cáo về các trường hợp nghiên cứu điển hình.

Nguồn: tapchicongthuong

Tin mới