Thứ bảy, 25/06/2022 | 14:05

Tôi được biết hãng IKEA có một bộ tiêu chuẩn riêng là IWAY, cụ thể tiêu chuẩn đó là gì?

IWAY là một bộ quy tắc ứng xử của IKEA, được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2000. Bộ quy tắc này nêu rõ những yêu cầu tối thiểu của IKEA về Môi trường, Trách nhiệm xã hội và Điều kiện làm việc (bao gồm cả Lao động Trẻ em) đặt ra cho các nhà cung cấp Sản phẩm, Nguyên liêu và Dịch vụ. IWAY dựa trên tám quy ước cơ bản được định nghĩa trong Quy tắc cơ bản về các Quyền tại nơi làm việc, bản Tuyên bố của ILO tháng 6 năm 1998, bản Tuyên bố Rio về Phát triển Bền vững năm 1992, Hội thảo UN Johannesburg về Phát triển bền vững và mười phương châm của Liên Hiệp Quốc Global Compact 2000. IKEA công nhận những nguyên tắc cơ bản về Nhân quyền, được quy định tại bản “Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn Cầu” (Liên Hiệp Quốc năm 1948) và tôn trọng triệt để những qui định của Liên Hiệp Quốc về tẩy chay và cấm vận thương mại. Những yêu cầu bắt buộc trong IWAY:
  1. Ngăn ngừa lao động trẻ em: IKEA không chấp nhận lao động trẻ em. Tất cả các hành động ngăn chặn Lao động trẻ em sẽ được thực hiện vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em.
  2. Lao động cưỡng bức & ép buộc: Nhà cung cấp của IKEA không được sử dụng lao động cưỡng bức, tù nhân, ép buộc, lao động không tình nguyện.
  3. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Nhà cung cấp của IKEA phải ngăn chặn những ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  4. Mất an toàn nghiêm trọng: Nhà cung cấp của IKEA phải bảo vệ công nhân khỏi những việc mất an toàn nghiêm trọng.
  5. Bảng lương và bảng chấm công: Nhà cung cấp của IKEA phải có một hệ thống chấm công và trả lương minh bạch và đáng tin cậy.
  6. Bảo hiểm tai nạn cho công nhân: Nhà cung cấp của IKEA phải có bảo hiểm tai nạn bao gồm tón bộ chi phí điều trị y tế cho tai nạn cho toàn bộ công nhân.
Tin mới