Chi tiết

Thông báo tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”

Theo quyết định số 1472/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp” (sau đây gọi tắt là Dự án), Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”;

2. Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện năm 2020 thuộc Dự án xem tại đây.

3. Hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp cần được đăng ký theo danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong năm 2020 kèm theo Quyết định số 1472/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm 01 bộ hồ sơ trình bày và 10 bộ bản sao được in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu quy định tại mục 2 nêu trên là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và tên, mã số (nếu có) của chương trình đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

c) Tên, địa chỉ của tổ chức phối hợp thực hiện; Danh sách các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ.

d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

5. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2019.

6. Nơi nhận Hồ sơ:

Vụ Khoa học và Công nghệ

Phòng 306 tòa nhà A – Trụ sở Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

7. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo, Điều hành Dự án ( Điện thoại: C. Hà 024.22202306/A.Sơn 024 22202310).

Tin mới