Chi tiết

Vĩnh Long: Đánh giá kết quả thực hiện Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ngày 7/3/2019, Ban Điều hành dự án đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016- 2020”.

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020”, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án này.

Trong 2 năm qua, Ban điều hành dự án đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phổ biến lợi ích việc tham gia, thực hiện theo dự án tại 135/130 doanh nghiệp (DN), đào tạo hướng dẫn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,… tại 57 DN.

Bên cạnh đó, một số DN có nhận thức đúng về việc xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật. Đây là giải pháp giúp DN tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, giá thành phù hợp.

Tuy nhiên, dự án chưa đạt chỉ tiêu đề ra: chỉ 36,92% DN được hỗ trợ, đa số DN trong tỉnh là DN nhỏ, hoạt động quản lý tài chính còn mang năng truyền thống gia đình nên việc hạch toán giá thành sản phẩm chưa được cụ thể, chi tiết…

Hội nghị nhằm thảo luận chia sẻ kinh nghiệm của DN trong việc xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

Trong dịp này, tỉnh Vĩnh Long đã có 15 DN được nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng.

Nguồn: Báo Vĩnh Long

Tin mới